Privacyverklaring
Thecoronalab.nl verwerkt, beheert en beveiligt jouw persoonlijke gegevens met de grootste
zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens aan
ons stelt. Dit privacy statement geldt voor de persoonlijke gegevens die ontstaan via jouw bezoeken aan
de website van Thecoronalab.nl. Je gaat akkoord met ons privacy beleid door deze website te gebruiken.
Persoonsgegevens
Ten behoeve van onze dienstverlening legt Thecoronalab.nl met jouw toestemming gegevens vast in
één of meer bestanden. Hierbij verzamelen wij de minimaal benodigde persoonsgegevens, en niet
meer. Dit zijn: voor-en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige
persoonsgegevens die u actief verstrekt in bijvoorbeeld uw correspondentie met ons.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Thecoronalab.nl kan via de website persoonlijke gegevens verzamelen voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling;
Het verstrekken van een uitslag via beveiligde e-mail;
Toezenden van uw bestelling(en) uit onze webshop;
Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren zoals
het doorgeven van een positieve PCR-test uitslag.
Cookies en web statistieken
Thecoronalab.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Als jij inlogt op jouw persoonlijke
omgeving, wordt er ook een cookie geplaatst op jouw computer. Deze heeft als doel jou (of eigenlijk
jouw computer) te herkennen zolang jij ingelogd bent, om te voorkomen dat je direct weer uitgelogd
wordt. Als je uitlogt wordt deze cookie direct verwijderd. Je kunt je altijd afmelden voor cookies
door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Thecoronalab.nl meet onder meer de mate waarin de website worden bezocht en het klikgedrag
hierin. Hiervoor worden algemene gegevens bijgehouden van bezoekers, zonder dat hierbij te
herleiden is wie precies waarop klikt. De verzamelde gegevens zijn gegevens zoals de meest
bezochte pagina’s en het type webbrowser waarop de website wordt bezocht. Aan de hand van deze
statistieken verbeteren wij onze website en de gebruikerservaring. Deze gegevens worden
bijgehouden door cookies te plaatsen op jouw computer.
Verstrekking van gegevens aan derden
Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Testcoronanu.nl,
tenzij we dit doen in het kader van wettelijke verplichtingen, als dit niet onverenigbaar is met het
doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.
Beveiligingsgegevens
Bewaartermijn

Thecoronalab.nl bewaart jouw persoonsgegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of
daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe wij jouw gegevens hebben verzameld. Oftewel, zolang
het aannemelijk is dat wij jouw persoonsgegevens nodig hebben (bijvoorbeeld totdat we jouw
testresultaten hebben) bewaren we jouw persoonsgegevens. Na deze periode worden jouw
persoonsgegevens verwijderd in onze periodieke opruiming.
Thecoronalab.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig door te nemen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Thecoronalab.nl en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Deelname aan anoniem onderzoek
Indien u na het verkrijgen van uw testuitslag toestemming heeft gegeven voor het anoniem gebruik
van uw materiaal ter bevordering van de kennis over het corona-virus en de verspreiding daarvan,
heeft u ten allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
Mocht u nog vragen hebben kunt u ons per email bereiken via [email protected]